aktualizováno: 14.06.2024 18:03:10

Moji Hadi

Slovníček pojmů

 
 

Slovníček pojmů
********************
1,0 = - označení pro samce;
0,1 = - označení pro samici;
1,1 - označení páru;
0,0,3 - označení pro počet mláďat blíže neurčeného pohlaví;
Adulní - dospělí jedinec;
Aglyphní (chrup) - se stejnými plnými zuby;
Aktivita - činnost; souhrn vnitřní činnosti orgánů a vnější pohyblivosti;
Akvatický - vodní; žijící ve vodě;
Akvaterárium - kombinace akvária a terária; terárium, ve kterém vodní nádrž zabírá polovin nebo více celkové
    plochy dna;
Anální (štítek) - řitní štítek pokrývající kloaku;
Arboreální - stromový; mající vztah ke stromům;
Arborikolní- žijící na stromech;
Aridní (oblast) - suché, vyprahlé, pouštní nebo stepní, s formacemi efemérních nebo sukulentních rostlin;
Beatesovo mimikry - napodobování jedovatého nebo nepoživatelného živočicha neškodným živočichem;
Biotop - životní prostředí určitého organizmu na určitém stanovišti;
Brakický - smíšený, poloslaný;
CITES - "The Convention on Trade in Endangered Spicies" neboli dohoda o mezinárodním obchodu
    s ohroženými druhy;
Dimorfismus - dvoutvárnost, jev, kdy se u jednoho druhu organismu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se
    tvarem těla, velikostí a zbarvením;
Diverzifikovaný - rozrůzněný, rozmanitý, rozličný;
Dominace - převládání, osobní vlastnost charakterizovaná ovládáním druhých, sebe prosazování, nepoddajnost;
Dorzální - hřbetní, zadní, uložený v zadu, směřující dozadu;
Dorzoventrální - situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose směřující od zad k břichu;
Duvernoyova žláza - přetvořená slinná žláza, ve které se u užovkovitých hadů vytváří jed;
Ektotermie - studenokrevnost, neschopnost vyrábět si teplo nezávisle na prostředí;
Endemický (druh) - omezený ve svém rozšíření na jediné geografické území zemského povrchu;
Endolymfatický, Endolymfa - tekutina vyplňující prostor hlemýžďovitého kanálku ve vnitřním
    uchu obratlovců;
Gravidita - březost, gestace, nošení vajec nebo mláďat v těle;
Hemipenis - párový oplozovací orgán hadů a ještěrů;
Hemotoxický (jed) - rozkládající krav, tkáně;
Herpetofauna - hadi obecně;
Herpetolog - odborník v oboru zoologie zabývající se studiem plazů;
Hibernace - zimní spánek živočichů doprovázený značným poklesem tělesné teploty, krevního tlaku a zpomalení
    metabolických pochodů;
Hierarchie - pořadí, stupnice, posloupnost podle hodnosti, důležitosti, uspořádání vztahů mezi členy skupiny 
    živočichů;
Inkubace - vysazení vajec teplem přirozeným nebo umělým;
Jocobsonů orgán - orgán umístěný v horním patře, kterým jsou zvířata schopna zachycovat přítomnost
    chemikálií ve svém okolí;
Karnivorie - masožravost, hmyzožravost;
Kloaka - spojený vývod ústrojí trávicího, vylučovacího a pohlavního (mimo jiné u plazů);
Kopulace - spojení dvou jedinců (samec a samice nebo dvou hermafroditů) k vytvoření podmínek nezbytných 
    pro oplodnění;
Kosmopolitní (rod, druh) - vyskytující se ve všech světadílech;
Kulturní (rod, druh) - ovlivněný, zasažený činností člověka;
Laterální - postranní, boční, táhnoucí se směrem k pravé nebo levé straně těla;
Lokalita - místo, zeměpisné určení něčím se vyznačujícího, zvl. výskytem určitého organismu apod.;
Melanin - černá a tmavohnědá přírodní barviva působící tmavé zbarvení kůže, peří a duhovky u živočichů;
Mimeze - ochranné zbarvení nebo tvar některých živočichů, kteří se podobají předmětům ve svém okolí;
Mimikry - ochranné uzpůsobení (zbarvení, tvarem aj.) živočichů i rostlin chránící je před přirozenými nepřáteli;
Molitan - druh měkké pěnové plastické hmoty s všestranným použitím, tady jako podklad pro inkubaci
    vajíček plazů;
Monotypický (rod) - rod s jediným druhem;
Neurotoxický (jed) - napadající nervovou soustavu;
Nika - začlenění organizmus do struktury a  funkce ekosystému;
Nominotypický (poddruh) - základní poddruh, jehož označení je shodné s druhovým;
NZ (na těchto stránkách) - označuje datum vylíhnutí;
Opistoglyphní (chrup) - s rýhovanými zuby;
Oviparie - způsob rozmnožování živočichů vejci, vejcorodost;
Oviviparie - viviparie některých živočichů, u nichž dochází k vývoji vejce v těle matky, vejcoživorodost;
Paludárium - druh akvaterária, v němž na souš připadá alespoň 2/3 plochy dna;
Parenterální  - podávaný mimo trávicí systém, tj. pod kůži, nitrosvalově a nitrožilně;
Partenogeneze - způsob pohlavního rozmnožování, při němž se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka,
    samo březost;
Poddruh - systematická jednotka nižší než druh, zahrnující jedince s některými znaky lišícími se od jiných
    populací téhož druhu;
Polypaternita - mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi více než jednoho samce;
Populace - souhrn organismů  (jednoho druhu, poddruhu apod.) na vymezeném území;
Potravní spektrum - druhové rozložení potravy;
Predátor - živočich živící se dravým způsobem, dravec;
Proteroglyphní (chrup) - s jedovými zuby pevně usazenými vpředu v horní čelisti;
Radiace (druhová) - vznik řady druhů ze stejného vývojového předka;
RDB - Ded Data Book neboli Červená kniha ohrožených druhů;
Recent - z geologického hlediska současnost;
Regenerace - obnova, obnovení původního stavu, opětné vytvoření poraněné tkáně novou tkání téhož druhu
    a týchž vlastností;
Reprodukce - rozmnožování;
Ripárium - druh akvaterária napodobující břeh řeky nebo jiného vodního toku;
Rostrum - prodloužená přední část hlavy některých nižších živočichů;
Rudiment - zakrnělý zbytek po nefunkčním ústrojí;
Saprofágní - živící se výkaly;
Semiarborikolní - žijící částečně ve vodě a částečně v jiném prostředí;
Sezóní - vyskytující se jen v určitém období;
Solenoglyphní (chrup) - s dutými sklopnými jedovými zuby;
Stimulace - povzbuzování, podněcování;
Substrát - pevné prostředí poskytující suchozemským rostlinám živný poklad (např. prsť), živná půda pro
    pěstování mikroorganismů;
Subterestický - žijící pod zemí, hrabavým způsobem života;
Terestický - suchozemský, pozemní, žijící na zemi;
Teritorium - území, oblast;
Teritoriální chování  - chování živočichů související s označováním a obhajováním vlastního teritoria;
Termoreceptory - tepločivné jamky, např. u hroznýšů;
Vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým mládě při líhnutí prořeže vaječnou blánu a posléze odpadne;
Variabilní - proměnlivý;
Ventralia - břišní štítky;
Ventrální - břišní, vztahující se k břichu;
Vertebrální - vztahující se k obratlům nebo páteři. V souvislosti vertebrální pruh = pruh táhnoucí se podél páteře;
 
Zdroj:Cerha V., Kocián M., 2001: Užovky, vydal Bohuslav Svoboda – Polaris, Frenštát pod Radhoštěm, ISBN: 80 -85911 – 95 – 7 .

Zdroj slovníku
:
  • Cerha V., Kocián M., 2001: Užovky, vydal Bohuslav Svoboda – Polaris, Frenštát pod Radhoštěm, ISBN: 80 -85911 – 95 – 7 .